POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej w domenie www.jarmula.com (zwana dalej „Witryną internetową”) oraz ze sklepu internetowego dostępnego w domenie www.jarmulamusic.pl (zwany „Sklepem internetowym”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny. Pojęcia użyte w Polityce napisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych poprzez Sklep internetowy i/lub Witrynę internetową są: Pan Jacek Byczek, Pani Patrycja Byczek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki jawnej pod firmą JARMUŁA MUSIC - BYCZEK SP. J. (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”) pod adresem: Mikołajowice 186, 33-121 Mikołajowice.

3. Użytkownik Sklepu internetowego dokonując zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie (czy za pośrednictwem formularza kontaktowego w Sklepie internetowym) z Administratorem danych osobowych i/lub zapisując się do newslettera, przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem Witryny czy Sklepu internetowego) i budowaniu pozytywnych relacji z klientami Administratora Danych Osobowych. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub subskrypcji newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane: dla potrzeb kontaktu z klientem (przez okres kontaktowania się), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego) i/lub subskrypcji newslettera (do czasu cofnięcia zgody).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu, dla którego Użytkownik podawał swoje dane. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych  nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym niż wskazane w Regulaminie Sklepu internetowego w celach innych niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

6. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik Witryny i/lub Sklepu  internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych (do innego administratora lub innego Państwa  - w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udzielona przez Użytkownika zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Witryny i/lub Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

8. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:

a) dokonanie Zamówienia bez rejestracji (tzw. szybkie zamówienie) – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym bez zakładania Konta Zamawiającego podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup Towarów, dodatkowo podaje także niezbędne do jej wystawienia;

b) dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup Towarów, dodatkowo podaje także dane niezbędne do jej wystawienia. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia.

9. Posiadacz Konta Zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Sklepie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Użytkownik może również dodatkowo podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym lub też wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym lub na Witrynie internetowej, dopisać się do listy subskrybentów newslettera.

11. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

12. Witryna internetowa i Sklep internetowy zawierają także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator  danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego i Witryny internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

13.Podczas wizyty użytkownika w Sklepie internetowym i/lub na Witrynie internetowej automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym i na Witrynie internetowej oraz w skuteczność działań marketingowych.

14. Sklep internetowy i Witryna internetowa wykorzystują pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego, czy na Witrynę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

15. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Sklepu internetowego, czy Witryny internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania Sklepu internetowej i Witryny  internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym i na Witrynie internetowej mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Sklepie internetowym i/lub Witrynie internetowej, a tym samym pomagają je usprawniać;

c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej do potrzeb użytkownika.

d) poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. Loginu;

16. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym i na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Sklepu internetowego, czy Witryny internetowej.

17. Pliki „cookies“  używane w Sklepie  internetowym i na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym i/lub na Witrynie internetowej.

18. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki w razie zaistnienia ważnych przyczyn (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym i/lub na Witrynie internetowej, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.

19. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego użytkownika z bazy klientów oraz z bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

20. Użytkownik , Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego i/lub Witryny internetowej proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w niniejszej Polityce oraz w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym oraz w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej.